www.suomenvuohiyhdistys.fi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
    Suomen Vuohiyhdistys Facebookissa
-
SUOMEN VUOHIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Suomen Vuohiyhdistys ja sen kotipaikka on Jalasjärvi

Yhdistyksen toimialue on koko Suomi ja sen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä vuohenkasvattajain välillä, edistää vuohien kasvatusta ja jalostusta sekä edistää vuohien ja vuohitaloustuotteiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla julkaisu- ,luento- ja neuvontatoimintaa sekä pitämällä yhteyttä vuohiasioista päättäviin elimiin.


Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta päättää hallitus


Yhdistyksen jäsenmaksusta päättää vuosittain hallitus


Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan


Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit pidetään kalenterivuosittain ja ne on esitettävä hallituksen toimintakertomuksen kanssa yhdistyksen tilintarkastajille ennen maaliskuun loppua. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomus hallitukselle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.


Yhdistyksen varsinaiset kokoukset on vuosikokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous loka-marraskuussa. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin joko henkilökohtaisella postitse lähetettävällä kutsulla tai ilmoituksella yhdistyksen julkaisemassa lehdessä. Kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrä, ratkaistaan avoimella äänestyksellä
ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) määrätään jäsenmaksu seuraavaksi vuodeksi
5) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi
6) hallituksen esitykset sekä
7) muut käsiteltäväksi hyväksytyt asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) esitellään hallituksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto
5) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
6) hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
7) kahden tilitarkastajan ja heidän varamiesten vaali
8) hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali
9) hallituksen esitykset sekä
10) muut käsiteltäväksi hyväksytyt asiat

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu 6-12 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee taloudenhoitajan ja sihteerin, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmasosa ja kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä on läsnä jompikumpi puheenjohtajista mukaan lukien. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin pankkiasioissa valtuuttaa taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
10§
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle, jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, sen tulee saada 2/3 annetuista äänistä
11§
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen toisiaan vähintään kahden kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat joutuvat samoja tarkoituksia edistävälle yhteisölle.
12§
Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään

x)HUOM. Yhdistys ei julkaise enää omaa lehteä vaan ilmoitukset julkaistaan Suomen Lammasyhdistys ry:n Lammas- ja Vuohi-lehdessä

-
-
-
 
   Etusivu   |   Ajankohtaista   |   Yhdistyksen esittely   |   Galleria   |   Suomenvuohen jalostus   |   Vuohen terveys   |   Poikiminen   |   Sorkkahuolto   |   Harjoittelijaksi vuohitilalle   |   Minulleko vuohi?   |   Yhteystiedot   |   Linkit   
106547  | Copyright © 2020 Suomen Vuohiyhdistys | Tekninen toteutus: Webbinen.net